CERES

“in-situ” podaci

Podaci dobijeni uzorkovanjem (eng. In situ data) su podaci prikupljeni na terenu i pri tom imaju jasno defiinisanu lokaciju uzrokovanja.