CERES

prostorno-vremenskog regresionog kriginga

Prostorno vremenski regresioni kriging je tehnika prostorne predikcije koja kombinuje regresiju zavisne promenljive pomoću pomoćnih promenljivih sa krigingom regresionih reziduala u prostorno vremenskom domenu.